એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


હન્નાનભાઈ શેખ અસગરભાઈ ઉચવાનીવાલા
મેમ્બર


હેડ મોઅલ્લીમ, બુરહાની ઈગલીશ મીડીયમ સ્કુલ,શેખ નજમુદ્દીનભાઈ મુ. અબ્દેઅલભાઇ ગાંગરડીવાલા
જનરલ સેક્રેટરી


મુ. ઈઝ્ઝુદ્દીનભાઈ મુ. ફખરૂદીનભાઈ કાગળવાલા
ટ્રેઝરર


શેખ શબ્બીરભાઈ મુ. ફિદાહુસૈન લેનવાલા
મેમ્બર


શેખ ખુઝૈમાભાઈ શેખ હસનઅલી પીટોલવાલા
મેમ્બર


શેખ તાહેરભાઈ કુરબાનહુસૈન લીમખેડાવાલા
મેમ્બર


શેખ ગુલામ અબ્બાસભાઈ શેખ ઈસ્માઈલભાઈ અત્તરવાલા
મેમ્બર


જનાબ આમીલ સાહેબ, મોહંમદભાઈ સાહેબ (પ્રેસીડેન્ટ)
પ્રમુખ


મુ. સૈફુદીનભાઈ ઈસાભાઈ ગાંગરડીવાલા
મેમ્બર


મુ.નુરૂદ્દીનભાઈ શેખ નજમુદ્દીનભાઈ કોટાવાલા
મેમ્બર


જીવનજીભાઈ કાલાભાઈ ઢીલાવાલા
મેમ્બર


મુફદ્લભાઈ કુરબાન હુસૈન ઝાબુઆવાલા
મેમ્બર


હુનૈદભાઈ તાહેરભાઈ ભગત
મેમ્બર


મુ. મોહંમદભાઈ અબ્બાસભાઈ કપૂર
મેમ્બર


હુસૈનીભાઈ હકીમુદ્દીનભાઈ સાથલ્યાવાલા
મેમ્બર


સોયબભાઈ સૈફુદ્દીનભાઈ ઝાબુઆવાલા
મેમ્બર


મુસ્તફાભાઈ નુરૂદ્દીનભાઈ મુલ્લામીઠાવાલા
મેમ્બર


શેખ અલીહુસૈનભાઈ મુ. અબ્બાસભાઈ કાપડીયાવાલા
મેમ્બર   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.