એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ
M & P High School | Sutradhar

શાળાના સુત્રધારો

અનું. નં આચાર્યશ્રીનું નામ નોકરી નો સમય ગાળો .......થી ......સુધી.
ઝકીયુદીન એ. ભાભરાવાલા ૪-૮-૧૯૬૪ થી ૩૦-૬-૧૯૮૫
ઝકીહુસેન કે. વ્હોરા ૧-૭-૧૯૮૫ થી ૩૦-૬-૧૯૯૧
શ્રી જીવનજીભાઈ કે. ઢીલાવાલા ૧-૭-૧૯૯૧ થી ૩૧-૧૦-૧૯૯૮
શ્રી દિલીપભાઈ કે. પટેલ ૧-૧૧-૧૯૯૮ થી.......   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.