એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ
M & P High School | Students Information

બાળકોની માહિતી

વિદ્યાર્થીઓની માહિતી વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ - તા. ૩૧/૭/૨૦૧૧ ની સ્થિતિ

અ.નં. 
ધોરણ
માન્ય વર્ગો
રજીસ્ટર વિદ્યાર્થી  સંખ્યા
અનુસુચિત જાતિ (એસ.સી.વિદ્યાર્થીઓ)
અનુસુચિત જનજાતિ (એસ.ટી. વિદ્યાર્થીઓ)
સામાજીક અને શૈ.રીતેપછાત વર્ગ (બક્ષીપંચ વિદ્યાર્થી) 
અન્ય વિદ્યાર્થીઓ
વ્હોરા વિદ્યાર્થીઓ
 
 
 
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર 
કન્યા 
કુલ
કુમાર 
કન્યા 
કુલ
કુમાર 
કન્યા 
કુલ
કુમાર 
કન્યા 
કુલ
કુમાર 
કન્યા 
કુલ
૧૬૯
૧૨૦
૨૮૯
-
-
-
૪૪
૨૩
૬૭
૪૭
૧૯
૬૬
૫૪
૫૧
૧૦૫
૨૪
૨૭
૫૧
૨૨૩
૧૨૩
૩૪૬
૦૧
-
૦૧
૪૬
૩૧
૭૭
૭૬
૧૪
૯૦
૮૨
૪૬
૧૨૮
૧૮
૩૨
૫૦
૧૦
૧૯૬
૯૬
૨૯૨
-
૦૧
૦૧
૭૧
૨૭
૯૮
૩૬
૦૯
૪૫
૬૫
૨૭
૯૨
૨૪
૩૨
૫૬
૧૧
૧૩૪
૧૦૦
૨૩૪
૦૨
-
૦૨
૪૫
૪૯
૯૪
૧૦
૦૨
૧૨
૫૯
૧૮
૭૭
૧૮
૩૧
૪૯
૧૨
૬૧
૭૦
૧૩૧
-
-
-
૨૬
૪૧
૬૭
૦૫
૦૫
૧૦
૧૫
૦૩
૧૮
૧૫
૨૧
૩૬
કુલ સરવાળો
૨૦
૭૮૩
૫૦૯
૧૨૯૨
૦૩
૦૧
૦૪
૨૩૨
૧૭૧
૪૦૩
૧૭૪
૪૯
૨૨૩
૨૭૫
૧૪૫
૪૨૦
૯૯
૧૪૩
૨૪૨   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.