એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ
M & P High School | Stoklist

ડેડસ્ટોકની માહિતી

ડેડ સ્ટોકની તારીજનું પત્રક

અંનુ. નં. ડેડસ્ટોકનું નામ ૩૧મી માર્ચ - ૨૦૦૮ નો વર્ષ દરમ્યાન કમી કરેલ જથ્થો વર્ષ દરમ્યાન નવો ખરીદેલ જથ્થો તા. ૩૧-૩-૨૦૦૯ ના રોજ વર્ષાન્તે બાકી રહેલ જથ્થો
જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત
ફર્નિચર ૭૨૩ ૨,૫૪,૧૬૪=૪૪     ૦૨ ૧૦,૦૦૦=૦૦ ૭૨૫ ૨,૬૪,૧૬૪=૪૪
વિજ્ઞાન ૫૬૭ ૧,૧૨૦૦૨=૯૮     ૦૧ ૪,૩૦૦=૦૦ ૫૬૮ ૧,૧૬૩૦૨=૯૮
ક્રાફટ (ઉધોગ) ૧૫ ૯૯૬૪=૩૬         ૧૫ ૯૯૬૪=૩૬
ડ્રોઈંગ ૧૦૭ ૯૧૭૭=૪૨         ૧૦૭ ૯૧૭૭=૪૨
મેપ એન્ડ ચાર્ટ્સ ૩૧૬ ૧૬૭૬૩=૪૬         ૩૧૬ ૧૬૭૬૩=૪૬
સ્પોર્ટસ ગુડસ ૨૪ ૧૨૬૮૫=૦૦         ૨૪ ૧૨૬૮૫=૦૦
ઓડીયો વિઝયુલ ૫૬ ૧,૧૪,૫૪૯=૭0         ૫૬ ૧,૧૪,૫૪૯=૭0
કોમ્પ્યુટર ૫૫ ૬,૦૧૦૭૭=૦૦         ૫૫ ૬,૦૧૦૭૭=૦૦
ડેડ સ્ટોક ૦૯ ૭૫૪=૯૯     ૦૧ ૩૮,૦૦૦=૦૦ ૧૦ ૩૮,૭૫૪=૯૯
૧0 સ્કાઉટ ૨૮ ૧૫=૧0         ૨૮ ૧૫=૧0
૧૧ ફીજીકલ એઝયુ ઈકવીપમેન્ટસ ૧૨૮ ૫૫૧૧=૫૪         ૧૨૮ ૫૫૧૧=૫૪
૧૨ ટેલરીંગ કલાસીસ ઈકવીપમેન્ટસ ૦૯ ૧૪૪૧=૦૦         ૦૯ ૧૪૪૧=૦૦
૧૩ બેન્ડ સાઘન ૦૩ ૧૨૦=૯૦         ૦૩ ૧૨૦=૯૦
૧૪ ઈ. ડી. એન. સ્કીમ ઈકવીપમેન્ટસ ૫૫૦ ૪૨૮૦૭=૩૬         ૫૫૦ ૪૨૮૦૭=૩૬
૧૫ એચ.એસ.સી. સ્પેશ્યલ ૫૭ ૧૦૦૮૪=૧૨         ૫૭ ૧૦૦૮૪=૧૨
  ગ્રાન્ટ ઈકવીપમેન્ટસ                
૧૬ વોટર ઈકવીપમેન્ટસ ૦૨ ૧૩૩5૦=૦૦         ૦૨ ૧૩૩5૦=૦૦
૧૭ લાયબ્રેરી બુકસ  ૬૪૮૫ ૬૩૨૮૭=૧0         ૬૪૮૫ ૬૩૨૮૭=૧0
નોંધઃ- દાન આવેલી ચોપડીઓની કિંમત ગણતરીમાં લીધેલ હોય જથ્થો કિંમત સી.એ. રિપોર્ટ કરતા વધારે થાય છે.    
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.