એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ
M & P High School | HSC

ધોરણ-૧૨

ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય પ્રવાહ) ના તેજસ્વી તારલા

અનુ.નંબર વિદ્યાર્થી નું નામ વર્ષ મેળવેલા ટકા શાળાનું પરિણામ બોર્ડનું પરિણામ
1 મુલ્લાખાનભાઈવાલા સાકેરા સીરાજુદ્દીન 1980 57.50% 92.00% 65.00%
2 અલીરાજપુરવાલા અબીઝર અબ્બાસભાઈ 1981 67.45% 100.00% 70.00%
3 જીન્યાવાલા શબ્બીર નોમાનભાઈ 1982 61.63% 96.50% 60.00%
4 મહુડાવાલા ફખરી અબ્દુલહુસેન 1983 60.00% 81.50%  
5 ચલ્લાવાલા ફરીદા અલીહુસેન 1984 66.00% 85.15% 54.00%
6 ઝાલોદવાલા નસીમાકુમારી નુરુદ્દીનભાઈ 1985 64.00% 70.00% 47.22%
7 દુધીયાવાલા મુબારકા કુતબુદ્દીનભાઈ 1986 66.00% 67.00% 56.00%
8 પારાવાલા માલેકુલઅસ્તર મનસુરભાઈ 1987 64.00% 85.71% 52.00%
9 વનવાલા શહેરનાઝ નજમુદ્દીનભાઈ 1988 71.00% 90.00% 64.67%
10 દાહોદવાલા જમીલા જાબીરભાઈ 1989 63.00% 60.00% 59.80%
11 ચલ્લાવાલા નફીસા ફખરુદ્દીન 1990 65.33% 82.22% 61.00%
12 કટલરીવાલા નફીસા ઝાકીરહુસેન 1991 64.00% 79.41% 57.37%
13 હોટલવાલા ફરીદા હુસેનીભાઈ 1992 73.50% 75.00% 74.00%
14 રાવતવાલા ફરીદા ઈસ્માઈલભાઈ 1993 70.33% 80.00% 73.00%
15 ઝાલોદવાલા મુનીરાબેન ઈસુફઅલી 1994 70.83% 74.19% 68.00%
16 લાવાલા હુસેનાબેન અકબરભાઈ 1995 78.33% 86.84% 75.98%
17 ગાંગરડીયાવાલા ફરીદા શબ્બીરભાઈ 1996 73.50% 100.00% 69.85%
18 કાયદાવાલા મરિયમ શબ્બીરભાઈ 1997 75.66% 100.00% 75.33%
19 જાંબુઘોડાવાલા રસીદા યુનુસભાઈ 1998 80.00% 96.66% 81.76%
20 મુલ્લામીઠાવાલા ફાતેમા ફીરોઝભાઈ 1999 79.83% 100.00% 88.85%
21 બાજીવાલા આમેના ઈસ્માઈલભાઈ 2000 74.67% 95.65% 88.85%
22 ભુરા મકનસિંહ કાલુભાઈ 2001 73.67% 87.09% 89.15%
23 બંગડવાલા મુસ્તુફા સાકીરભાઈ 2002 75.17% 95.55% 82.55%
24 વરઝરવાલા ઈસ્માઈલ શબ્બીરભાઈ 2003 78.83% 59.61% 63.17%
25 લોખંડવાલા તસ્નીમ તુરાબઅલી 2004 73.00% 80.95% 63.16%
26 જાદવ વર્ષાબેન પ્રેમચંદભાઈ 2005 79.83% 96.42% 77.84%
27 જાદવ જિજ્ઞેશકુમાર ખુશાલભાઈ 2006 82.00% 89.58% 88.50%
28 બંગડવાલા અરવા સાકીરભાઈ 2007 85.00% 93.00% 89.25%
29 વરઝરવાલા સકીના હુસેનીભાઈ 2008 88.29% 91.86% 88.16%
30 જાદવ કિંજલ પ્રેમચંદભાઈ  2009 87.29% 90.84% 85.31%
31 નૂરભાઈવાલા સકિના મુસ્તાનભાઈ 2010 84.86% 82.65% 85.91%
32 ખાનરહીમ ઝેહેરાબેન કુતુબભાઈ 2011 72.42% 69.62% 77.04%   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.