એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ

ફોટો ગૅલૅરી

Matdan_Jagruti_2011-... (6)
Matdan_Jagruti_2011-12


Eco_Club_2011-12 (12)
Eco_Club_2011-12


Annualsportsfestival... (25)
Annualsportsfestival_2011-12


IndependenceDay_2011... (13)
IndependenceDay_2011-12


NSS_2011-12 (7)
NSS_2011-12


PrajasatakDay_2011-1... (15)
PrajasatakDay_2011-12


ShapatVidhi_Samrabh_... (16)
ShapatVidhi_Samrabh_2011-12


Teacher_Day_2011-12 (20)
Teacher_Day_2011-12


TeacherDay_2011-12 (8)
TeacherDay_2011-12


Vakrutav_Comp_2011-1... (7)
Vakrutav_Comp_2011-12


Student_Samrabh_2011... (11)
Student_Samrabh_2011-12


Staff_Greeting_gifts... (31)
Staff_Greeting_gifts_2011-12


Vali_Samelan_2011-12 (4)
Vali_Samelan_2011-12


Dance_Comp_2011-12 (5)
Dance_Comp_2011-12


Chitra_Comp_2011-12 (9)
Chitra_Comp_2011-12


Events_And_Activity (152)
Events_And_Activity


Function (2)
Function


Function (46)
Function


Fancy_Dress_Competit... (22)
Fancy_Dress_Competition


Events (22)
Events
   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.