એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ
M & P High School | About Trust

ટ્રસ્ટ વિશે

ટ્રસ્ટનું નામ : મદ્રેસા મોહંમદીયાહ એન્ડ પંજતનિયાહ સોસાયટી.
બોમ્બ પબ્લીક ટ્રસ્ટ રજી. નં. : ૧૬૩૦૪
સોસાયટી રજી એકટ નં. : ૧૮૪૦

સોસાયટી સંચાલીત શાળાઓઃ-

(૧) મોહંમદિયાહ દિનિયાત સ્કુલ
(૨) બુરહાની ઈગ્લીસ મી. હાઈસ્કૂલ
(૩) જમાલી ઈ. મીડીયમ સ્કુલ
(૪) એમ.એન્ડ.પી. હાઈસ્કૂલ
(૫) મોહંમદીયાહ કુમાર શાળા
(૬) મોહંમદીયાહ કન્યા શાળા
(૭) પંજતનિયાહ કુમાર
(૮) પંજતનિયાહ કન્યા શાળા   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.